นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ความสำคัญและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็ปไซต์ www.dlabth.com และตระหนักถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของท่าน พร้อมทั้งการเคารพในกติกา มารยาท ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทุกขั้นตอน อันได้แก่ การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ เพื่อให้ทุกท่านรู้สึกสบายใจ มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจ ในการใช้บริการเว็ปไซต์ www.dlabth.com
วัตถุประสงค์
บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ การโฆษณา การวิจัยหรือการจัดทำสถิติ การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท การจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์ และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่กรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะปลอดภัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ได้ชี้แจ้งไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ใด ๆ โดยจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็ปไซต์ www.dlabth.com
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด หรือ เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเท่านั้น
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ควบคุมข้อมูลคือ บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 9/9 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 อีเมล์ phisit@phisit.com