เกี่ยวกับเรา

“พิสิษฐ์กรุ๊ป”

ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2516 และดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี มีพนักงานมากกว่า 300 คน โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีผ่านกลไกสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พิสิษฐ์กรุ๊ป มีธุรกิจในเครือครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจหลักคือธุรกิจด้านสีย้อมผ้า สีพิมพ์ผ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องมือทดสอบ สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านเคมีชุบโลหะสำหรับอุตสาหกรรมชุบโลหะ
ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยของประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านและอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงาน บริษัทฯ พยายามพัฒนาคุณภาพสินค้า บุคลากร เทคนิคการผลิต การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ และการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้า